RODO / GDPR

RODO i dane osobowe / General Data Protection Regulation
 

1. Administratorem danych osobowych jest RZESZOWSKA AKADEMIA FOTOGRAFII, ul. Antoniego Gromskiego 10/24, 35-233 Rzeszów („Administrator”). Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych jest możliwy za pośrednictwem adresów: stowarzyszenie@akademiafotografii.rzeszow.pl oraz akademia@dwaplany.com

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez RZESZOWSKĄ AKADEMIĘ FOTOGRAFII w szczególności:

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy) b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
b) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RZESZOWSKIEJ AKADEMII FOTOGRAFII [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta, organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
c)Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
1. Przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
2. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych RZESZOWSKIEJ AKADEMII FOTOGRAFII
3. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z RZESZOWSKĄ AKADEMIĄ FOTOGRAFII, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez RZESZOWSKĄ AKADEMIĘ FOTOGRAFII oraz marki/strony przez nią prowadzone i zarządzane, t.j.: Galeria DWA PLANY (www.dwaplany.com), Rzeszowski Weekend Fotografii (www.patrzszeroko.pl) oraz Akademii DWA PLANY (www.akademia.dwaplany.com)
4. Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez RZESZOWSKĄ AKADEMIĘ FOTOGRAFII za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą 
przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących RZESZOWSKIEJ AKADEMII FOTOGRAFII,
c) Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
2) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych RZESZOWSKIEJ AKADEMII FOTOGRAFII na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu 
administratorowi;
6) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
7) Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia 
RODO
8) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „RODO”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu RZESZOWSKIEJ AKADEMII FOTOGRAFII):

partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).