Regulamin / Terms and Conditions

Regulamin udziału w zajęciach Akademii DWA PLANY / Terms and Conditions

1. Warsztaty oraz pozostałe formy uczestnictwa realizowane w ramach Akademii DWA PLANY – prowadzonej przez Rzeszowską Akademię Fotografii – mają formę otwartą i są skierowane do osób, które ukończyły 16 rok życia, chyba że regulamin szczegółowy konkretnego wydarzenia stanowi inaczej.

2. Uczestnik warsztatów, który spełnia wymogi formalne opisane w pkt. 1 Regulaminu zobowiązany jest do wypełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego w wersji online, udostępnionego na stronie Organizatora: www.akademia.dwaplany.com. Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu uczestnika na daną edycję warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń określony jest w informacji dotyczącej konkretnego wydarzenia na stronie Organizatora. Po upływie tego terminu zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w miarę dostępności wolnych miejsc.

5. Udział w warsztatach i szkoleniach jest odpłatny, chyba że regulamin szczegółowy konkretnego przedsięwzięcia przewiduje inaczej. Koszt uczestnictwa w zajęciach ustalany jest każdorazowo przez Organizatora dla konkretnych warsztatów.

6. Warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie płatności online, za pośrednictwem strony www.akademia.dwaplany.com

7. Potwierdzenie płatności za wybrane warsztaty zostanie dostarczone w formie mailowej na podany w trakcie rejestracji adres email, najpóźniej w ciągu 48h od momentu przesłania zgłoszenia oraz rozliczenia płatności online realizowanej za pośrednictwem operatora płatności: T-Pay lub PayPal.

8. Organizator – w indywidualnych przypadkach – dopuszcza dokonanie płatności bezpośrednio na rachunek bankowy Rzeszowskiej Akademii Fotografii, tytułem uczestnictwa w zajęciach, w terminie nieprzekraczalnym 3 dni od chwili przesłania zgłoszenia. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę zajęć podaną na stronie www.akademia.dwaplany.com

9. Rezygnacja z udziału w warsztatach z zachowaniem prawa do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty, przelewem na podany numer rachunku w przeciągu 5 dni roboczych jest możliwa w terminie do 7 dni przed ustalonym terminem zajęć. Po tym terminie środki finansowe nie będą zwracane.

10. W razie odwołania warsztatów przez Organizatora uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty (pomniejszonej o ewentualne prowizje pobrane przez Operatora płatności online), przelewem na podany numer rachunku w przeciągu 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia informacji o odwołaniu wydarzenia.

11. Każda z osób uczestniczących w zajęciach wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie licencji do niekomercyjnego wykorzystania fotografii na rzecz Organizatora, dla wybranego zestawu 5 zdjęć wykonanych w czasie zajęć. Udostępnione fotografie wykorzystane będą wyłącznie na potrzeby promocji i marketingu projektu.

12. Uczestnicy warsztatów odpowiadają materialnie za ewentualne zniszczenia sprzętu lub wyposażenia należącego do Organizatora lub Partnerów zewnętrznych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów bez podania przyczyny. Informacje te zostaną przekazane mailowo wszystkim uczestnikom, którzy zgłosili swój udział w warsztatach, jak również zostaną opublikowane na stronie internetowej, w sekcji dotyczącej konkretnego projektu.

14. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany osoby prowadzącej na osobę o minimum równorzędnych kwalifikacjach, powiadamiając o tym fakcie Uczestników.

15. Warunkiem rozpoznania reklamacji zgłoszonej przez Klienta jest przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady / problemu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia opłacenia produktu bądź usługi zakupionej za pośrednictwem strony www.kademia.dwaplany.com.

16. Reklamacje usług oraz produktów zamawianych za pośrednictwem strony www.akademia.dwapalny.com należy przesłać poprzez wiadomość e-mail na adres akademia@dwaplany.com, wraz ze szczegółowym opisem zaistniałego problemu.

17. Organizator ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Klienta drogą mailową o dalszym trybie postępowania.

18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawne Kodeksu Cywilnego RP.